mrchi text

t'sp'n klis, ke kba t'yisirfp'n t yrin mltn t'yihalafp't.

gs ka'ki'clvp'n t ka'ki'dlap'n.
lthian ka'ki'shrn't tacil'cash,
t nics ka'ki'franicip'n del'c,
t ka'ki'bontfp'n dlachn.

hrvin yrin mltn t'yihalafp't.

n n laclin atmian na-nallip't t'sp't ttivicm;

t lthi t'yishrn'un, n kba ka't'nrip'n snsi.
t tyli, kba ka't'nrip'n snsi.

hrvin yrin mltn t'yihalafp't.